Toskánští Habsburkové ve fondech hradů
a zámků Národního památkového ústavu
smycka 700

Naděžda Kubů

Zámecké budovy s jejich příslušenstvím a historickým vybavením v majetku habsbursko-lotrinského rodu byly na rozdíl od ostatních šlechtických sídel zestátněny již po první světové válce1.

Konopiště, Ploskovice, Zákupy, Ostrov, Červené Poříčí a další zámky se dostaly především do správy státních lesů, byly využity pro potřeby škol, kanceláří státních statků a úřadů. Mobiliář z nich byl vystěhován či posloužil úřadům a jejich kancelářím. Konopišťský zámek byl s historickými sbírkami ve 20. letech zpřístupněn návštěvníkům. Za druhé světové války, kdy byl zámek Konopiště vybrán jako sídlo SS a jeho okolí jako cvičiště německé armády, byla ze zámeckých fondů odvezena celá řada uměleckých předmětů. Podobně i v době po druhé světové válce, kdy byly mnohé z nich předány do správy Národní galerie, Vojenskohistorického muzea, Uměleckohistorického muzea, pro vládní potřeby i potřeby dalších organizací. V následujícím historickém procesu byly samozřejmě tendence vrátit původní sbírky zpět na Konopiště, ale to se podařilo pouze z části. Přes všechny peripetie si konopišťské interiéry zachovaly podstatnou část svého vybavení a představují dnes jedny z nejbohatších sbírek vůbec. Arcivévoda František Ferdinand d´Este zde soustředil vedle rodových památek Este také sbírky z italských zámků v Modeně a Cataju, ale i další zakoupené umělecké předměty. Součástí těchto fondů se staly také artefakty vázané na rodovou sekundogeniturní linii toskánských Habsburků. Je to především kolekce portrétů či reprezentativní sochařská díla. Do zámecké knihovny byla později začleněna také knihovna ze západočeského zámku v Ostrově. Ne všechny portréty a podobizny jsou však spolehlivě identifikovány, podobně jako další předměty. Do majetku toskánských Habsburků nepochybně patřila i řada osobních věcí, šperků, řádů a vyznamenání, i když většina z nich se stala součástí sbírek Národního muzea.

V konopišťském fondu se v návaznosti na historii toskánských Habsburků nacházejí např. reprezentativní portréty dvorního vídeňského portrétisty Josefa Neugebauera (1810–1895), který podle dokumentace Národního památkového ústavu zachytil v r. 1852 Karla Toskánského, Antoinettu Toskánskou v r. 1851, či Ferdinanda Toskánského. Zajímavý je soubor grafických podobizen, které byly vráceny na Konopiště z Národní galerie a které představují pravděpodobně nejucelenější portrétní galerii toskánských Habsburků.

Ojedinělý je i soubor bust z carrarského mramoru, signovaných dalším dvorským vídeňským umělcem Ottaviem Giovann(ozzi)m. Vedle dětských podobizen určených jako busty Ferdinanda IV. Toskánského, arcivévody Jana, jsou v konopišťských sbírkách především reprezentativní ženské podobizny, podle identifikačních údajů např. arcivévodkyně Augusty Toskánské, Karolíny (Marie Anny?) Toskánské a dalších.

Ve fondech zámku Zákupy se zachoval portrét Anny Marie Františky (1672–1741) provdané za Giana Gastona de Medici, jehož podobizna nebyla zatím v zámeckých sbírkách Národního památkového ústavu nalezena či identifikována. Na komplexní odborné zhodnocení památek připomínajících toskánské Habsburky v souvislosti s jejich historickými majetky v Čechách a identifikaci materiálů ve fondech Národního památkového ústavu bude ještě zapotřebí času a konzultací s dalšími odborníky Národního muzea, Národního archivu, kteří se této problematice věnují. Zjištěné poznatky budou moci být využity v prezentaci zámků v Zákupech, Ploskovicích. A vedle zámku v Ostrově čeká na své zpřístupnění další habsburský zámek v Červeném Poříčí.

smycka 1000

1 Zákon 215/1919 Sb. o první pozemkové reformě Zákon 61/1918 Sb. o zrušení šlechtictví Vyhláška č. 354/ 1921 o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu.

§1. Československý stát nabývá všech statků a všeho majetku:
1. které na území někdejšího mocnářství rakousko-uherského, patřícím Československé republice, náležely bývalému císařství Rakouskému, bývalému království Uherskému, nebo jako společný majetek bývalému mocnářství rakousko-uherskému, jakož i koruně rakouské a uherské a bývalé panovnické rodině rakousko-uherské dne 28. října 1918…

§2. Statky a majetkem podle § 1 rozumějí se veškerý majetek nemovitý i movitý, zahrnujíc v to veškerá majetková práva i pohledávky.

§3. Statky a majetkem bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské rozumějí se zejména statky a majetek:

  1. Posledního panovníka Karla a jeho manželky Zity;
  2. jiných osob bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské, zejména též bývalého následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potomků;
  3. c. a k. rodinného fondu;
  4. statky a majetky stižené svěřenským svazkem korunního svěřenství císaře a krále Františka Josefa I. pro arciknížecí rod Habsbursko-Lotrinský.

§4. O tom, které osoby spadají pod ustanovení §1,čís.3., a §3,čís.2., rozhodne ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem věcí zahraničních …

smycka 1000Veškerý obsah byl převzat z brožury ISBN 978-80-260-9764-8.

back-01 domu vpred