Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918smycka 800

Miluše Kobesová

Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918“, která se otevřela široké odborné a laické veřejnosti 20. května 2016, představuje návštěvníkům osudy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu. Osudy této vedlejší větve vládnoucí dynastie v rakousko-uherské monarchii jsou u nás v Čechách často velmi opomíjené a málo známé, přestože jejich životní příběhy jsou velmi zajímavé a mají úzký vztah k českému prostředí, k městu Ostrovu a jeho okolí.

Výstava prostřednictvím archivních dokumentů, které tvoří páteř výstavy, a uměleckých předmětů se snaží připomenout a přiblížit návštěvníkům sekundogenituru habsbursko-lotrinského rodu. Některé archivní dokumenty, umělecké a osobní předměty byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města Ostrov. Avšak některé vystavované předměty ještě veřejnosti představeny nikdy nebyly.

Výstava prezentuje více než dvě stovky unikátních archivních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, jenž je uložen v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a z mobiliárních fondů státních zámků Konopiště, Zákupy atd., kam byly umělecké a osobní předměty rodu deponovány po roce 1918, po vytvoření samostatné Československé republiky.

Poprvé v moderní historii města Ostrov jsou zpřístupněny archivní dokumenty týkající se každodenního života nejen příslušníků rodu, jejich přátel, ale i jejich zaměstnanců. Vystavené dokumenty dokladují historii získání ostrovského patrimonia toskánskými Habsburky, působení jednotlivých majitelů od Ferdinanda III. po Josefa Ferdinanda, správu panství, rekonstrukci zámku a parku, projekty realizované na území dominia, subvence. Zpřístupněny jsou i neznámé dobové fotografie, osobní předměty, šperky, portréty toskánských velkovévodů, jejich manželek a dětí.

Šíři a důležitosti odpovídá i volba zvolených výstavních prostor na Staré radnici. Volba Staré radnice je symbolická, neboť je spjatá s působením Leopolda II. Toskánského (1797–1870), který v letech 1861 až 1869 zastával funkci starosty města Ostrov (Schlackenwerth).

V roce 2016 uplyne právě 155 let, kdy Leopold II. byl poprvé zvolen starostou města Ostrov, což byl ojedinělý úkaz, se kterým se běžně v Evropě nesetkáváme, aby se členové vládnoucího rodu či jeho sekundogenitury stali starosty měst. V roce 2017 uplyne 220 let od jeho narození. Právě při příležitosti 220. výročí narození Leopolda II. a derniéře výstavy bude uspořádáno mezinárodní sympozium na téma „Toskánští Habsburkové ve vztahu k městu Ostrov a ostrovskému panství“.

Výstava se skládá ze tří samostatných tematických souborů.

První kolekce panelů s názvem „Florencie a Toskánsko v Praze“ se obecně týká sekundogenitury habsbursko-lotrinského rodu, vysvětluje, proč a za jakých okolností rod přišel ze slunného Toskánska přes Salzburk do severozápadních Čech, získání jednotlivých panství v Čechách. Druhý tematický celek s názvem „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808–1918“ ukazuje jejich vztah k Ostrovu a ostrovskému panství, hospodaření na panství, podporování vzdělání a umění, rekonstrukci ostrovského zámku ve 2. polovině 19. století apod.

Název druhého tematického celku se stal názvem pro celou výstavu. Třetí kolekce panelů „Ludvík Salvátor – v zrcadle neznámých dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků“ s podtitulem „Z Florencie přes Prahu na Mallorcu“ představuje významného člena rodiny – velkovévodu Ludvíka Salvátora jako vědce, milovníka umění, mecenáše a cestovatele, který pro turisty objevil Baleárské ostrovy. A také jako majitele panství Brandýs nad Labem a zámku Miramar na Mallorce. V roce 2015 uplynulo 100 let od jeho úmrtí.

Současně s výstavou v Ostrově probíhá stejná výstava prvního a třetího panelového souboru na Baleárských ostrovech na Mallorce v muzeálních prostorách bývalého klášterního komplexu – kartouze ve Valldemosse.

Na ostrovské výstavě spolupracovali odborní pracovníci – historici a archiváři z Národního archivu (PhDr. Eva Gregorovičová, Mgr. Jan Kahuda, Ph.D., BcA Eva Tamchynová), Národního muzea Praha (Mgr. Jana Kunešová, PhDr. Lubomír Sršeň, PhDr. Dana Stehlíková, CSc.), Národního památkového ústavu Praha – generální ředitelství (PhDr. Naděžda Kubů, CSc.), Městského archivu Palma, Baleárské ostrovy – Mallorca (Dr. Pedro de Montaner Alonso) a Rakouského kulturního střediska v Madridu (Dr. Helga Schwendiger). Tato participace odborných pracovišť posouvá spolupráci na odborném poli do širší roviny kulturních evropských vztahů, což potvrzuje i přítomnost samotných členů habsbursko-lotrinského rodu na vernisáži výstavy v Ostrově.

Předkládaná publikace široké laické i odborné veřejnosti má doprovodný charakter k výstavě, není klasickým katalogem. V publikaci jsou uvedeny další archivní dokumenty, ikonografický materiál, trojrozměrné předměty muzejního charakteru i předměty z mobiliárních fondů státních zámků Konopiště a Zákupy, které z různých důvodů nemohly být vystaveny, ale pro úplnost jsou zde uvedeny.

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel.

smycka 1000Veškerý obsah byl převzat z brožury ISBN 978-80-260-9764-8.

back-01 domu vpred